Dos-Doetinchem

De stedenband tussen Doetinchem en La Libertad (Nicaragua)

Organisatie
 
DOS kent een bestuur, een comité van aanbevelingen vrijwilligers. Binnen de gemeente Doetinchem is een ambtenaar verantwoordelijk voor de contacten met DOS.

Het bestuur van DOS bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente (raadsleden) en mensen die zich in willen zetten voor de stedenband en kennis en ervaring hebben op diverse gebieden die de samenwerking betreffen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over ontwikkelingssamenwerking, onderwijs, ondernemerschap, toerisme en infrastructuur. De voorzitter, secretaris en de penningmeester van de stichting vormen samen het dagelijks bestuur. Zij bereiden de bestuursvergaderingen voor. Het bestuur verdeelt onderling de taken die uitgevoerd moeten worden. Samenwerkingsprojecten en activiteiten worden hierbij toegewezen aan een of meer bestuursleden die vervolgens de verantwoordelijkheid hiervoor op zich nemen. Besluitvorming binnen het bestuur vindt zoveel mogelijk plaats op basis van consensus.

DOS is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen medewerkers in dienst. In uitzonderlijke gevallen ontvangen vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding die past binnen de wettelijke kaders op dit gebied. Dit houdt in maximaal €150 per maand en maximaal €1500 per jaar.
 
Het bestuur van DOS bestaat uit de volgende leden:
Ted
van Vilsteren (voorzitter), Monic Schaapveld (secretaris), Jos Leeters (penningmeester en economie), Anneke van de Haar (gezondheidszorg), Cathy Bouwens, Jan Smit (fondsenwerving en economie), Mart Hopmans (onderwijs), Jeroen Helder (waterproject), Vera Buddingh (voortgezet onderwijs, veeteelt). Namens de gemeente neemt een raadslid deel aan bestuursvergaderingen van DOS.


Financiën

De penningmeester is verantwoordelijk voor het zorgvuldige beheer van de financiën. De financiële administratie kan ook uitgevoerd worden door een administrateur. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld. Omdat veel projecten meerdere jaren omvatten wordt tegelijkertijd een meerjarenbegroting opgesteld.

Indien bestuursleden of vrijwilligers onkosten maken in het kader van hun activiteiten voor DOS worden deze onkosten vergoed. Hiertoe dient een declaratie voorzien van eventuele bewijzen (bonnen) digitaal of op papier bij de penningmeester ingediend te worden. Declaraties worden maandelijks uitbetaald. Voor uitgaven groter dan €100 is vooraf toestemming van het dagelijks bestuur nodig. Voor uitgaven groter dan €1000 is vooraf een besluit van het voltallige bestuur nodig.